Áit Eile – ein and’rer Ort
Irlandkalender 2012

Titel   Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September   Oktober   November   Dezember    
County Donegal, © 2010 Juergen Kullmann
Take care and God bless

Gib acht und Gott schütze dich! |  © 2010 Jürgen Kullmann